Privacy
verklaring

Privacyverklaring Performance Happiness

Performance Happiness hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Performance Happiness houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven op deze pagina;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
 • zullen vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze rechten zullen respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van deze pagina, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@performancehappiness.nl.

 1. Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden, (potentiële) klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van geïnteresseerden, (potentiële) klanten of leveranciers worden door Performance Happiness verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Administratie;
 • Communicatie over de opdracht, en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoeren of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht, dan wel een aanvraag of offerte.

Voor bovenstaande doelen kan Performance Happiness de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. (Zakelijk) Telefoonnummer;
 5. (Zakelijk) E-mailadres;
 6. Adres en Woonplaats
 7. Geslacht;
 8. Functie;
 9. Werkgever;
 • CV;
 • Persoonlijke informatie ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een communicatieprofiel, diverse persoonlijke testen, plan van aanpak in de begeleiding, familieachtergrond (in geen geval etnische afkomst of geloofsovertuigingen), persoonskenmerken, invullen van diverse persoonlijke oefeningen, gespreksverslagen, teamanalyses etc.

Performance Happiness werkt met een vast groep zelfstandige coaches en adviseurs. Indien relevant voor de uitvoering van de opdracht zullen zij toegang tot de relevante gegevens hebben. In geval van samenwerkingen van Performance Happiness met andere partijen voor het inhoudelijk uitvoeren van de opdracht zal Performance Happiness aan de klant akkoord vragen over het delen van bepaalde gegevens.

 1. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden door Performance Happiness opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Maximaal 2 jaar na afronding van de opdracht voor wat betreft onderdeel 7 tot en met 11
– alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar voor wat betreft onderdeel 1 tot en met 6 en daarnaast de financiële gegevens van de opdracht (waaronder factuurbedrag, datum van betaling)
– Wat betreft de persoonlijke profielen (zoals Life Languages) en werkbelevingsscans (zoals Happiness at Work) die door Performance Happiness extern worden ingekocht (bij leveranciers LLI en iOpener Oxford): deze blijven in beginsel 7 jaar opgeslagen in de beveiligde databases van de leveranciers. 

 1. Rechten

Je hebt de volgende rechten op jouw eigen persoonlijke gegevens:

 • inzagerecht;
 • recht op rectificatie;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van verwerking;
 • recht op kennisgevingsplicht;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • recht van bezwaar.
 1. Derden en leveranciers

Performance Happiness maakt voor sommige services gebruik van producten van derden. Hieronder vind je een opsomming van deze partijen en de gegevens die zij verwerken. Ook zie je of je zelf jouw gegevens invult of dat er door Performance Happiness gegevens worden verstrekt. Eventuele gegevens die worden verzonden worden altijd beperkt tot het minimaal noodzakelijke.  

Dienst

Life Languages Profiel

 

Rapportage Happiness@WorkFinanciële administratie
AanbiederLL InternationaliOpener InstituteSnelStart
Wie verstrekt gegevens?JijzelfJijzelfJijzelf/ KvK
PersoonsgegevensNaam, emailadres, land en provincieNaam, geslacht, emailadres, kenmerken functie, organisatie, brancheNaam organisatie, contactpersoon, adres, plaats, e- mailadres, organisatie, telefoonnummer, KvK nummer, btw-nummer, betaalgegevens en betaalgedrag
Doel verwerking

Persoonlijk Life Languages profiel

Eventueel teamprofiel

Persoonlijke individuele rapportage werkgeluk.

Op basis van geanonimiseerde gegevens: teamrapportage en/of organisatierapportage

Administratie Performance Happiness
 1. Overig

Het kan voorkomen dat het in dit document opgenomen privacy beleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Performance Happiness heeft te allen tijde het recht om dat te doen. Wijzigingen zullen ook op deze pagina te vinden zijn. Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met ons opnemen. Wil je gebruik maken van een van de onder punt 3 genoemde rechten dan kun je dit per mail (info@performancehappiness.nl) aangeven. Mocht je klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Performance Happiness, dan kun je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.